INFOdoradca+ Informacje o zawodach - Powiatowy Urząd Pracy w Ciechanowie


INFOdoradca+ Informacje o zawodach

to materiały zawierające przede wszystkim: opis zawodu, opis kompetencji zawodowych, odniesienie do sytuacji zawodu na rynku pracy i możliwości doskonalenia zawodowego, a także możliwości zatrudnienia osób niepełnosprawnych w zawodzie.

Opisy zawodów powstają w ramach projektu „Rozwijanie, uzupełnienie i aktualizacja informacji o zawodach oraz jej upowszechnienie za pomocą nowoczesnych narzędzi komunikacji – INFODORADCA+". Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.4 Modernizacja publicznych i niepublicznych służb zatrudnienia oraz lepsze dostosowanie ich do potrzeb rynku pracy.

Więcej informacji o projekcie na stronie infodoradca.edu.pl
Lista 1000 zawodów opisywanych w projekcie INFODORADCA+

INFOdoradca+ Informacje o zawodach

Animator czasu wolnego młodzieży (pracownik młodzieżowy)

Kod: 235916

3. Zadania zawodowe i wymagane kompetencje

Pracownik w zawodzie animator czasu wolnego młodzieży (pracownik młodzieżowy) wykonuje różnorodne zadania, do których należą w szczególności:

 • Z1 Rozpoznawanie problemów i potrzeb młodzieży.
 • Z2 Planowanie działań warsztatowych i harmonogramu pracy.
 • Z3 Współpracowanie ze szkołą i społecznościami lokalnymi oraz organizowanie wsparcia dla młodzieży przez służby socjalne, placówki opieki zdrowotnej, fundacje i stowarzyszenia.
 • Z4 Inicjowanie i realizowanie ciekawych i angażujących emocjonalnie warsztatów i zajęć z młodzieżą zagrożoną wykluczeniem społecznym.
 • Z5 Realizowanie projektów pracy ulicznej prowadzonej wśród dzieci i młodzieży żyjącej na ulicy 3.
 • Z6 Tworzenie sytuacji, w których podopieczni mają okazję podbudować poczucie własnej wartości i dumy z dokonanych osiągnięć.
 • Z7 Budowanie motywacji młodzieży do zmiany sposobu spędzania czasu wolnego.
 • Z8 Rozpoznawanie (aktywne słuchanie z nakierowaniem) umiejętności i zdolności podopiecznych oraz prowadzenie, motywowanie w kierunku ich rozwijania.
 • Z9 Powoływanie superwizji w celu monitorowania procesu przemiany postawy podopiecznego.
 • Z10 Prowadzenie dokumentacji i statystyk z prowadzonych działań wspierających młodzież.

Kompetencja zawodowa Kz1: Planowanie i organizowanie zajęć wychowawczo-edukacyjnych dla młodzieży obejmuje zestaw zadań zawodowych Z1, Z2, Z3, do realizacji których wymagane są odpowiednie zbiory wiedzy i umiejętności.

Z1

Rozpoznawanie problemów i potrzeb młodzieży

WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:

 • Teorie i metody pracy z młodzieżą;
 • Zasady komunikacji interpersonalnej;
 • Zasady wychowania i współżycia społecznego;
 • Techniki i metody diagnozowania potrzeb (ilościowe i jakościowe);
 • Podstawy psychorozwoju określonej grupy wiekowej;
 • Środowisko lokalne.
 • Wykorzystywać fakty, teorie, metody pracy związane z młodzieżą;
 • Stosować zasady komunikacji interpersonalnej oraz nawiązywać kontakty i więzi interpersonalne z młodzieżą grup ryzyka;
 • Działać według zasad wychowania i współżycia społecznego;
 • Przeprowadzać badania identyfikacji potrzeb grupy;
 • Określać etap psychorozwoju określonej grupy wiekowej;
 • Lokalizować środowisko skupiające młodzież potrzebującą wsparcia organizacji czasu wolnego (galerie handlowe, parki, plaże, okolice dworców, pustostany, klatki schodowe, bramy, podwórka itp.).

Z2

Planowanie działań warsztatowych i harmonogramu pracy

WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:

 • Zasady i przepisy BHP, ochrony przeciwpożarowej, ergonomii, ochrony środowiska;
 • Podstawowe akty prawne regulujące pracę wychowawczo-edukacyjną, normy dotyczące ograniczeń lokalowych;
 • Techniki animacji grupy;
 • Specjalistów, którzy mogą współtworzyć zajęcia;
 • Metody przygotowywania warsztatów i doboru materiałów na dane warsztaty zgodnie z budżetem;
 • Fazy pracy grupy, dynamikę pracy w grupie i modele uczenia się przez doświadczenie.
 • Uwzględniać zasady i przepisy BHP, ochrony przeciwpożarowej, ergonomii, ochrony środowiska dla planowania działań warsztatowych;
 • Uwzględniać podstawowe akty prawne regulujące pracę wychowawczo-edukacyjną;
 • Korzystać z technik animacji i dobierać je do określonej grupy;
 • Znajdować specjalistów, którzy mogą współtworzyć działania warsztatowe i współpracować z nimi;
 • Dobierać materiały na zajęcia warsztatowe i zaplanować wydatki z nimi związane;
 • Określać konkretne działania w czasie i przewidywać dynamikę zajęć.

Z3

Współpracowanie ze szkołą i społecznościami lokalnymi oraz organizowanie wsparcia dla młodzieży przez służby socjalne, placówki opieki zdrowotnej, fundacje i stowarzyszenia

WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:

 • Środowisko specjalistów, którzy mogą wesprzeć działania warsztatowe pod kątem terapeutycznym;
 • Struktury i metody działania placówek szkolnych na terenie, w którym prowadzone są zajęcia (m.in. działania szkoły w czasie wolnym od zajęć lekcyjnych);
 • Środowisko liderów lokalnych społeczności 1, z którymi można podjąć współpracę przy projektach i pomocy w organizacji zajęć oraz wydarzeń;
 • Podstawowe regulacje prawne dotyczące działania organizacji pozarządowych.
 • Współpracować ze specjalistami, którzy mogą wesprzeć działania warsztatowe pod kątem terapeutycznym;
 • Koordynować działania warsztatowe względem struktur i działań placówek szkolnych na terenie, w którym prowadzone są zajęcia;
 • Komunikować się z osobami decyzyjnymi, m.in. liderami lokalnych społeczności, z którymi można podjąć współpracę przy projektach;
 • Wykorzystywać regulacje prawne dotyczące działania organizacji pozarządowych w pracy z nimi.

Kompetencja zawodowa Kz2: Realizowanie zajęć wychowawczo-edukacyjnych dla grupy młodzieży obejmuje zestaw zadań zawodowych Z4, Z5, Z6, Z7, do realizacji których wymagane są odpowiednie zbiory wiedzy i umiejętności.

Z4

Inicjowanie i realizowanie ciekawych i angażujących emocjonalnie warsztatów i zajęć z młodzieżą zagrożoną wykluczeniem społecznym

WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:

 • Podstawy psychologii rozwojowej i wychowawczej;
 • Relacje i mechanizmy pracy w grupie młodzieżowej;
 • Sposoby komunikacji z grupą docelową;
 • Środowisko specjalistów, którzy mogą wesprzeć działania warsztatowe.
 • Wykorzystywać wiedzę z zakresu psychologii i pedagogiki do reagowania i dostosowywania przebiegu zajęć;
 • Reagować podczas zajęć na zachowania grupy lub jednostek;
 • Być liderem w grupie młodzieżowej;
 • Obserwować grupę i rozpoznawać relacje zachodzące w grupie;
 • Komunikować grupie zadanie w zrozumiały sposób;
 • Współpracować ze specjalistami, którzy współtworzą działania warsztatowe.

Z5

Realizowanie projektów pracy ulicznej prowadzonej wśród dzieci i młodzieży żyjącej na ulicy

WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:

 • Metody pracy z młodzieżą podczas wyjść grupowych;
 • Zasady i przepisy BHP, ochrony przeciwpożarowej, ergonomii, ochrony środowiska i podstawowe akty prawne regulujące pracę wychowawczo-edukacyjną;
 • Zainteresowania młodzieży oraz ofertę placówek kulturalno-muzealnych lub turystycznych i rozrywkowych, które mogą być inspirujące dla młodzieży;
 • Podstawy mowy ciała;
 • Zachowania i motywacje młodzieży żyjącej na ulicy.
 • Panować nad grupą młodzieży podczas wyjść grupowych;
 • Organizować wyjścia młodzieży w nowe, nieznane miejsca w niewielkich grupach, stwarzające możliwość pełnego korzystania z odkrywanych miejsc;
 • Zauważać niepokojące sygnały, które mogą stanowić zagrożenie dla grupy i reagować na nie;
 • Reagować na zachowania młodzieży żyjącej na ulicy.

Z6

Tworzenie sytuacji, w których podopieczni mają okazję podbudować poczucie własnej wartości i dumy z dokonanych osiągnięć

WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:

 • Metody organizowania imprez sportowych i kulturalnych;
 • Artystyczne środki wyrazu (np. muzyczne, plastyczne, teatralne);
 • Nowe technologie, w tym: komputer, telefon komórkowy, tablice interaktywne, rzutnik, tablet;
 • Metody utrzymywania dyscypliny czasowej.
 • Organizować imprezy sportowe i kulturalne integrujące i angażujące całą grupę;
 • Używać artystycznych środków wyrazu do prowadzenia zajęć (np. muzyczne, artystyczne, teatralne);
 • Wprowadzać nowe technologie do prowadzonych zajęć;
 • Utrzymywać dyscyplinę czasową podczas warsztatów, zajęć.

Z7

Budowanie motywacji młodzieży do zmiany sposobu spędzania czasu wolnego

WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:

 • Wpływ wzmocnienia pozytywnego i negatywnego (nagród i kar) na zachowanie człowieka;
 • Zainteresowania młodzieży oraz pracę motywacyjną z młodzieżą;
 • Sposoby motywacji osób w danej grupie wiekowej.
 • Wprowadzać strategię motywacyjną u podopiecznych;
 • Zainteresować podopiecznych nowymi formami spędzania wolnego czasu oraz odkrywaniem nowych miejsc;
 • Inicjować gry miejskie, w tym zagadki w nowych miejscach, kreatywne oprowadzanie.

Kompetencja zawodowa Kz3: Monitorowanie postępów i aktywności podopiecznych we współpracy ze środowiskiem rodzinnym i lokalnym obejmuje zestaw zadań zawodowych Z8, Z9, Z10, do realizacji których wymagane są odpowiednie zbiory wiedzy i umiejętności.

Z8

Rozpoznawanie (aktywne słuchanie z nakierowaniem) umiejętności i zdolności podopiecznych oraz prowadzenie, motywowanie w kierunku ich rozwijania

WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:

 • Podstawy psychologii i pedagogiki;
 • Różne techniki animacji grupy;
 • Techniki aktywnego słuchania.
 • Wykorzystywać wiedzę z zakresu psychologii i pedagogiki do obserwacji podopiecznych;
 • Dostosowywać zajęcia do indywidualnych predyspozycji uczestników ze szczególnym zwróceniem uwagi na ich motywację w kierunku rozwijania pożądanych umiejętności;
 • Obserwować grupę i rozpoznać relacje zachodzące w grupie.

Z9

Powoływanie superwizji w celu monitorowania procesu przemiany postawy podopiecznego

WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:

 • Zasady współpracy z przedstawicielami środowisk rodzinnych i lokalnych;
 • Podstawy psychologii rozwojowej;
 • Funkcję spełnianą przez superwizora.
 • Współpracować ze wszystkimi przedstawicielami środowisk rodzinnych i lokalnych;
 • Dzielić się z superwizorem przemyśleniami i wnioskami dotyczącymi możliwości usprawnienia procesu przemian podopiecznego;
 • Powoływać superwizora ze środowiska lokalnego, który nie bierze udziału w procesie przemian;
 • Przyjmować podczas superwizji informację zwrotną.

Z10

Prowadzenie dokumentacji i statystyk z prowadzonych działań wspierających młodzież

WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:

 • Metody obserwacji i monitorowania młodzieży oraz prowadzenia ankiet w zakresie zmian w środowisku, które wpływa na podopiecznego;
 • Metody prowadzenia dokumentacji pracy wychowawczo-edukacyjnej;
 • Sposób prowadzenia dokumentacji dotyczącej pracy z młodzieżą;
 • Metody ewaluacyjne.
 • Obserwować i monitorować zachowania młodzieży;
 • Przeprowadzać ankiety w zakresie zmian w środowisku, które wpływa na podopiecznego;
 • Prowadzić systematyczne zapiski z prowadzonych obserwacji (metoda prowadzenia zapisków czy analizy wizualnej, np. zdjęcia);
 • Wykorzystywać i dobierać metody dokumentacji pracy wychowawczo-edukacyjnej do danego przypadku;
 • Przeprowadzać konsultacje i przedstawiać swoje obserwacje osobom współtworzącym grupę projektową;
 • Wprowadzać zmiany w metodzie pracy z podopiecznymi.

Pracownik w zawodzie animator czasu wolnego młodzieży (pracownik młodzieżowy) powinien posiadać kompetencje społeczne niezbędne do prawidłowego i skutecznego wykonywania zadań zawodowych.

W szczególności pracownik jest gotów do:

 • Ponoszenia odpowiedzialności za skutki podejmowanych decyzji i działań w zakresie animacji czasu wolnego młodzieży.
 • Nawiązywania kontaktów z osobami z różnych środowisk.
 • Przestrzegania ogólnie przyjętych zachowań etycznych, zasad uczciwości, rzetelności oraz poufności.
 • Dokonywania samooceny i weryfikowania działań w zakresie realizowania zadań zawodowych.
 • Współpracowania z zespołem wewnętrznym i zewnętrznym, budowania atmosfery współpracy i dążenia do celu, uczestniczenia w wypracowaniu konstruktywnych i efektywnych rozwiązań.
 • Wykonywania pracy samodzielnie, jak i funkcjonowania w zespole.
 • Empatii, wyczuwania problemów rozmówców.
 • Budowania własnego autorytetu.
 • Obrony przed manipulacją.
 • Zdiagnozowania problemów dzieci (młodzieży) i pracowania nad nimi.
 • Aktywnego słuchania.
 • Posługiwania się dialogiem motywującym.

Pracownik powinien mieć zdolność właściwego wykonywania zadań zawodowych i predyspozycje do rozwoju zawodowego. Dlatego wymaga się od niego odpowiednich kompetencji kluczowych. Zostały one zilustrowane w formie profilu (rys. 1) ukazującego ważność kompetencji kluczowych dla zawodu animator czasu wolnego młodzieży (pracownik młodzieżowy).

5 4 3 2 1 0 Umiejętność obsługi komputera i wykorzystania internetu Umiejętności matematyczne Umiejętność czytania ze zrozumieniem i pisania Sprawność motoryczna Planowanie i organizowanie pracy Wywieranie wpływu/przywództwo Komunikacja ustna Współpraca w zespole Rozwiązywanie problemów

Rys. 1. Profil kompetencji kluczowych dla zawodu animator czasu wolnego młodzieży (pracownik młodzieżowy)

Uwaga:

Wykaz kompetencji kluczowych opracowano na podstawie wykazu stosowanego w Międzynarodowym Badaniu Kompetencji Osób Dorosłych − projekt PIAAC (OECD).

Kompetencje zawodowe pracownika w zawodzie animator czasu wolnego młodzieży (pracownik młodzieżowy) nawiązują do opisów poziomów Polskiej Ramy Kwalifikacji.

Opis zawodu, zadań zawodowych i wymagań kompetencyjnych może stanowić materiał informacyjny dla przygotowania (lub aktualizacji) opisów kwalifikacji wprowadzanych do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji (ZSK). Więcej informacji:

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę