INFOdoradca+ Informacje o zawodach - Powiatowy Urząd Pracy w Ciechanowie


INFOdoradca+ Informacje o zawodach

to materiały zawierające przede wszystkim: opis zawodu, opis kompetencji zawodowych, odniesienie do sytuacji zawodu na rynku pracy i możliwości doskonalenia zawodowego, a także możliwości zatrudnienia osób niepełnosprawnych w zawodzie.

Opisy zawodów powstają w ramach projektu „Rozwijanie, uzupełnienie i aktualizacja informacji o zawodach oraz jej upowszechnienie za pomocą nowoczesnych narzędzi komunikacji – INFODORADCA+". Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.4 Modernizacja publicznych i niepublicznych służb zatrudnienia oraz lepsze dostosowanie ich do potrzeb rynku pracy.

Więcej informacji o projekcie na stronie infodoradca.edu.pl
Lista 1000 zawodów opisywanych w projekcie INFODORADCA+

INFOdoradca+ Informacje o zawodach

Animator czasu wolnego młodzieży (pracownik młodzieżowy)

Kod: 235916

4. Odniesienie do sytuacji zawodu na rynku pracy i możliwości doskonalenia zawodowego

Animator czasu wolnego młodzieży (pracownik młodzieżowy) ma możliwość podjęcia pracy przy projektach edukacyjnych w instytucjach kultury, domach kultury, w placówkach szkolno-wychowawczych, świetlicach oraz w fundacjach i stowarzyszeniach sprofilowanych na pomoc młodzieży.

WAŻNE:

Zachęcamy do sprawdzenia dostępnych ofert pracy w Centralnej Bazie Ofert Pracy:

http://oferty.praca.gov.pl

Natomiast aktualizacje informacji o możliwościach zatrudnienia w zawodzie, przyszłe zapotrzebowanie na dany zawód na rynku pracy oraz dodatkowe informacje można uzyskać, korzystając z polecanych źródeł danych.

Polecane źródła danych [dostęp: 31.10.2018]:

Ranking (monitoring) zawodów deficytowych i nadwyżkowych:

http://mz.praca.gov.pl

https://www.gov.pl/web/rodzina/zawody-deficytowe-zrownowazone-i-nadwyzkowe

Barometr zawodów: https://barometrzawodow.pl

Wojewódzkie obserwatoria rynku pracy:

Mazowieckie – http://obserwatorium.mazowsze.pl

Małopolskie – https://www.obserwatorium.malopolska.pl

Lubelskie – http://lorp.wup.lublin.pl

Regionalne Obserwatorium Rynku Pracy w Łodzi – http://obserwatorium.wup.lodz.pl

Pomorskie – http://www.porp.pl

Opolskie – http://www.obserwatorium.opole.pl

Wielkopolskie – http://www.obserwatorium.wup.poznan.pl

Zachodniopomorskie – https://www.wup.pl/pl/dla-instytucji/zachodniopomorskie-obserwatorium-rynku-pracya

Podlaskie – http://www.obserwatorium.up.podlasie.pl

Zielona Linia. Centrum Informacyjne Służb Zatrudnienia:

http://zielonalinia.gov.pl

Portal Prognozowanie Zatrudnienia:

www.prognozowaniezatrudnienia.pl

Portal EU Skills Panorama:

http://skillspanorama.cedefop.europa.eu/en

Europejski portal mobilności zawodowej EURES:

https://eures.praca.gov.pl

https://ec.europa.eu/eures/public/pl/homepage

Kształcenie

Obecnie (2018 r.) w ramach systemu kształcenia zawodowego w Polsce nie prowadzi się kształcenia kandydatów do pracy w zawodzie animator czasu wolnego młodzieży (pracownik młodzieżowy). Uczelnie (uniwersytety, politechniki) oferują kształcenie preferowane dla tego zawodu na poziomie studiów I i II stopnia, studiów podyplomowych na kierunkach związanych z: naukami pedagogicznymi, psychologią lub w dziedzinach nauk społecznych, sztuk plastycznych czy wychowania fizycznego.

Szkolenie

Animator czasu wolnego młodzieży (pracownik młodzieżowy) może rozwijać i doskonalić kompetencje zawodowe, biorąc udział w kursach organizowanych przez placówki edukacyjne, wyższe uczelnie, podmioty komercyjne, NGO 4 i inne jednostki organizacyjne. Dla wykonywania tego zawodu niezwykle istotne jest posiadanie wieloletniego doświadczenia w branży szkoleniowej. Dlatego pracownik powinien ustawicznie rozwijać swoje kompetencje zawodowe poprzez uczestnictwo w kursach dokształcających, w szczególności w zakresie: kształcenia trenerów osobistych (coachów, mentorów, tutorów), jak również innych dotyczących pracy z młodzieżą, np. kursu pierwszej pomocy, BHP.

WAŻNE:

Więcej informacji o instytucjach oferujących kształcenie, szkolenie i/lub walidację kompetencji w ramach zawodu można uzyskać, korzystając z polecanych źródeł danych.

Polecane źródła danych [dostęp: 31.10.2018]:

Szkolnictwo wyższe:

www.wybierzstudia.nauka.gov.pl

Szkolnictwo zawodowe:

https://www.ore.edu.pl/category/ksztalcenie-zawodowe-i-ustawiczne

http://doradztwo.ore.edu.pl/wybieram-zawod

https://zrp.pl

Szkolenia zawodowe:

Rejestr Instytucji Szkoleniowych – http://www.stor.praca.gov.pl/portal/#/ris

Baza Usług Rozwojowych – https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl

Inne źródła danych:

Zintegrowany Rejestr Kwalifikacji – https://rejestr.kwalifikacje.gov.pl

Bilans Kapitału Ludzkiego – https://bkl.parp.gov.pl

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji – http://www.frse.org.pl, http://europass.org.pl

Learning Opportunities and Qualifications in Europe – https://ec.europa.eu/ploteus

Obecnie (2018 r.) wynagrodzenie osób pracujących w zawodzie animator czasu wolnego młodzieży (pracownik młodzieżowy) jest zróżnicowane i wynosi najczęściej od 2100 zł do 5000 zł brutto miesięcznie w przeliczeniu na jeden etat. Osoby rozpoczynające pracę lub pracujące na obszarach wiejskich mogą liczyć z reguły na zarobki w przedziale brutto od 2100 zł do 2500 zł. W przypadku miast zarobki takich osób wynoszą z reguły brutto od 2500 zł do 3000 zł. Osoby o najwyższych kwalifikacjach (drugi kierunek studiów, znajomość języków obcych) mogą uzyskiwać zarobki brutto w granicach od 4000 zł do 5000 zł. Standardowa godzinowa stawka dla osób zatrudnionych na podstawie umowy cywilnoprawnej wynosi 50 zł.

Poziom wynagrodzenia zależy głównie od:

  • doświadczenia zawodowego,
  • stażu pracy,
  • zatrudniającej instytucji,
  • formy zatrudnienia (umowa o pracę, umowa cywilnoprawna).

WAŻNE:

Zarobki osób wykonujących dany zawód/grupę zawodów są orientacyjne i mogą szybko stracić aktualność. Dlatego na bieżąco należy sprawdzać, jakie zarobki oferuje rynek pracy, korzystając z polecanych źródeł danych.

Polecane źródła danych [dostęp: 31.10.2018]:

Wynagrodzenie w Polsce według danych GUS:

http://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/rynek-pracy/pracujacy-zatrudnieni-wynagrodzenia-koszty-pracy

Przykładowe portale informujące o zarobkach:

https://wynagrodzenia.pl/gus

https://wynagrodzenia.pl/kategoria/zarobki-na-stanowiskach-i-szczeblach

https://sedlak.pl/raporty-placowe

https://zarobki.pracuj.pl

https://www.forbes.pl/ogolnopolskie-badanie-wynagrodzen

https://www.kariera.pl/wynagrodzenia

W zawodzie animator czasu wolnego młodzieży (pracownik młodzieżowy) możliwe jest zatrudnienie osób niepełnosprawnych.

Warunkiem niezbędnym jest identyfikacja indywidualnych barier i dostosowanie technicznych i organizacyjnych warunków środowiska oraz stanowiska pracy do potrzeb zatrudnienia osób:

  • z niewielką dysfunkcją kończyn górnych (05-R), która nie wyklucza pracy przy komputerze, wymagane jest wówczas pewne dostosowanie sprzętu komputerowego,
  • z niewielką dysfunkcją kończyn dolnych (05-R), wymagane jest wówczas wyposażenie stanowiska w uchwyty, poręcze, regulowaną wysokość krzesła, podnóżka i inne udogodnienia,
  • z niewielką dysfunkcją narządu wzroku (04-0) – pod warunkiem stosowania szkieł korekcyjnych, dobrego oświetlenia, ewentualnie specjalnych programów powiększających tekst i grafikę,
  • słabo słyszących (03-L), gdy stosują aparaty słuchowe umożliwiające swobodną komunikację,
  • chorych na epilepsję (06-E), gdy otrzymały zgodę lekarza, że mogą pracować na wybranych stanowiskach, najlepiej w zespole, którego członkowie są poinformowani o konieczności udzielenia pomocy w przypadku ataku choroby. Wykonywane obowiązki nie powinny prowadzić do stresów i napięć przyczyniających się do ataków.

WAŻNE:

Decyzja o zatrudnieniu osoby z jakimkolwiek rodzajem niepełnosprawności może być podjęta wyłącznie po indywidualnej konsultacji z lekarzem medycyny pracy.

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę