INFOdoradca+ Informacje o zawodach - Powiatowy Urząd Pracy w Ciechanowie


INFOdoradca+ Informacje o zawodach

to materiały zawierające przede wszystkim: opis zawodu, opis kompetencji zawodowych, odniesienie do sytuacji zawodu na rynku pracy i możliwości doskonalenia zawodowego, a także możliwości zatrudnienia osób niepełnosprawnych w zawodzie.

Opisy zawodów powstają w ramach projektu „Rozwijanie, uzupełnienie i aktualizacja informacji o zawodach oraz jej upowszechnienie za pomocą nowoczesnych narzędzi komunikacji – INFODORADCA+". Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.4 Modernizacja publicznych i niepublicznych służb zatrudnienia oraz lepsze dostosowanie ich do potrzeb rynku pracy.

Więcej informacji o projekcie na stronie infodoradca.edu.pl
Lista 1000 zawodów opisywanych w projekcie INFODORADCA+

INFOdoradca+ Informacje o zawodach

Animator czasu wolnego młodzieży (pracownik młodzieżowy)

Kod: 235916

2. Opis zawodu

Animator czasu wolnego młodzieży (pracownik młodzieżowy) inicjuje i realizuje zajęcia grupowe oraz indywidualne, dopasowane do rozpoznanych potrzeb i problemów młodzieży.

Opis pracy

Animator czasu wolnego młodzieży (pracownik młodzieżowy) inicjuje, organizuje i prowadzi zajęcia oraz warsztaty w placówkach edukacji pozaszkolnej, świetlicach lub miejscach nieformalnych w czasie wolnym dla młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym, młodzieży z problemami i deficytami.

Monitoruje sytuację rodzinną, materialną i mieszkaniową podopiecznego i na tej podstawie organizuje pomoc oraz wsparcie. Jego praca może obejmować również pracę z młodzieżą spoza wskazanych grup oraz z młodzieżą niewykazującą trudności. Praca animatora czasu wolnego młodzieży polega na nawiązywaniu kontaktów z młodzieżą i kreatywnym zagospodarowaniu czasu wolnego grupy, w oparciu o zaangażowanie emocjonalne i intelektualne.

Sposoby wykonywania pracy

Animator czasu wolnego młodzieży (pracownik młodzieżowy) wykonuje swoją pracę, stosując następujące metody, procedury i sposoby wykonywania m.in. pracy:

 • rozpoznaje problemy i potrzeby środowisk skupiających młodzież, potrzebującą wsparcia i organizacji czasu wolnego,
 • dociera do młodzieży z rzetelną informacją na temat zagrożeń oraz metod prewencji,
 • inicjuje i realizuje program warsztatów rozwijających kreatywnie i angażujących emocjonalnie oraz zajęć, w tym projektów pracy ulicznej 5,
 • organizuje imprezy sportowe i kulturalne dla podopiecznych, za pomocą których odbudowuje motywację i poczucie własnej wartości, wspiera emocjonalnie oraz uczy ich dostrzegać swoje sukcesy,
 • współpracuje ze szkołą i społecznościami lokalnymi, rodzinami, służbami socjalnymi, placówkami opieki zdrowotnej, fundacjami i stowarzyszeniami oraz monitoruje współpracę z tymi jednostkami,
 • analizuje przebieg działań przyjętych przez siebie metod edukacyjnych i ich skuteczność wobec jednostki oraz całej grupy, na podstawie dokumentacji zdjęciowej, ankiet, obserwacji i prowadzonych statystyk,
 • wykorzystuje możliwość przeprowadzania superwizji 6 w celu szerszego monitorowania procesu przemiany postawy podopiecznego,
 • dzieli się swoimi doświadczeniami zawodowymi, organizując i prowadząc szkolenia dla wychowawców, wolontariuszy i pracowników społecznych z zakresu pracy z młodzieżą zagrożoną wykluczeniem społecznym, również w nich uczestniczy,
 • ma wgląd w sytuację rodzinną, edukacyjną i materialną podopiecznego za pośrednictwem organów i instytucji (sprawujących opiekę), monitorujących podopiecznego,
 • przestrzega procedur zewnętrznych i wewnętrznych dotyczących pracy z młodzieżą obowiązujących w danej placówce,
 • uwzględnia osobiste predyspozycje oraz zapotrzebowanie poszczególnych uczestników zajęć, planując dla nich czynności wypełniające wolny czas tak, aby ograniczyć i zlikwidować czynniki ryzyka,
 • wykonuje wszelkie działania profilaktyczne, mające na celu wskazać młodzieży sposoby spędzania wolnego czasu z dala od środków psychoaktywnych przy wykorzystaniu elementów socjoterapii,
 • buduje relacje partnerskie i wspiera podopiecznych,
 • inicjuje działania młodzieży, nie zastępując przy tym ich aktywności,
 • tworzy przestrzeń dla młodzieży, w której będzie ona miała możliwość uwierzenia w siebie, upodmiotowienia oraz zajęcia pozycji równorzędnego partnera w dialogu.

Więcej szczegółowych informacji znajduje się w sekcjach: 3.1. Zadania zawodowe oraz 3.2, 3.3 i 3.4. Kompetencje zawodowe.

Warunki pracy

Środowiskiem pracy animatora czasu wolnego młodzieży (pracownika młodzieżowego), zgodnie z metodą outreach 2, są wszystkie miejsca, w których dana grupa wiekowa przebywa: galerie handlowe, parki, plaże, okolice dworców, pustostany, klatki schodowe, bramy, podwórka oraz miejsca, w których animator może zorganizować zajęcia dla tej grupy: świetlice terapeutyczne, placówki oświatowe, siedziby fundacji i stowarzyszeń, pomieszczenia biurowe placówek związanych z kulturą, domy sąsiedzkie, domy kultury, teatry, obiekty sportowe (obiekty gimnastyczne, treningowe, siłownie, orliki), domy harcerza, domy parafialne, sale edukacyjne w galeriach sztuki i muzeach, także sale widowiskowe lub miejsca na zewnątrz podczas festynów czy festiwali na wolnym powietrzu. Pracuje w takim miejscu, które jest łatwe do zlokalizowania dla jego podopiecznych i daje im poczucie bezpieczeństwa.

Więcej informacji znajduje się w sekcji: 4.1. Możliwości podjęcia pracy w zawodzie.

Wykorzystywane maszyny i narzędzia pracy

Animator czasu wolnego młodzieży (pracownik młodzieżowy) w działalności zawodowej wykorzystuje m.in.:

 • komputer,
 • projektor,
 • stoper,
 • aparat fotograficzny, kamerę, rejestrator dźwięku,
 • odtwarzacz muzyki z głośnikami,
 • materiały plastyczne, w tym pędzle, farby, papier,
 • materiały teatralne, w tym lustro, tkaniny,
 • materiały i instrumenty muzyczne,
 • przyrządy na zajęcia sportowe lub techniczne,
 • gry planszowe,
 • wszelkie narzędzia do zajęć tematycznych, m.in. kuchenne czy stolarskie.

Organizacja pracy

Animator czasu wolnego młodzieży (pracownik młodzieżowy) wykonuje pracę w terenie oraz w trybie stacjonarnym, w miejscach określonych poprzez zamieszkanie i przybywanie podopiecznych. W zależności od zakresu zadań może pracować indywidualnie (opracowanie koncepcji warsztatów lub indywidualna praca z podopiecznym) lub zespołowo (zajęcia z grupą, wspólnie z innymi animatorami). W zależności od miejsca i organizacji pracy w danej instytucji może wykonywać pracę w ramach: umowy o dzieło (autorskie opracowanie projektu), umowy zlecenia (na zajęcia ograniczone czasowo), umowy o pracę. Tygodniowy czas pracy animatora wynosi najczęściej 18 godzin. Osoby wykonujące zawód animator czasu wolnego młodzieży (pracownik młodzieżowy) dla osiągnięcia większej efektywności pracy pracują w systemie zadaniowym: same tworzą plan pracy i realizują go w zależności od potrzeby lub zmieniających się warunków pracy.

Zagrożenia mające wpływ na bezpieczeństwo pracy człowieka

Zagrożenia wynikające z pracy animatora czasu wolnego młodzieży (pracownika młodzieżowego) wiążą się z intensywnym kontaktem z ludźmi. Kontakt bezpośredni odbywa się na każdym etapie działań, z osobami bądź grupami, a w szczególności z młodymi, nieprzystosowanymi społecznie, które na tym etapie rozwoju przejawiają różne skrajne zachowania (agresja, nerwica, skrajna nieodpowiedzialność).

Z tej przyczyny może być narażony na:

 • stres,
 • wypalenie zawodowe (brak troski o podopiecznych, zniechęcenie, brak motywacji),
 • sytuacje konfliktogenne,
 • choroby górnych dróg oddechowych przenoszone drogą kropelkową,
 • choroby związane z eksploatacją narządu mowy, problemy z głosem,
 • choroby skóry, występujące szczególnie w tym środowisku (wszawica, świerzb).

Ponadto musi być przygotowany na następujące niedogodności pracy:

 • zmienne warunki atmosferyczne podczas imprez plenerowych,
 • hałas podczas imprez masowych,
 • zła wentylacja pomieszczeń przy dużej liczbie osób w nich przebywających,
 • długotrwała praca przy sztucznym oświetleniu.

Wymagania psychofizyczne

Dla pracownika wykonującego zawód animator czasu wolnego młodzieży (pracownik młodzieżowy) ważne są:

w kategorii wymagań fizycznych

 • ogólna wydolność fizyczna,
 • sprawność układu mięśniowego,
 • sprawność układu kostno-stawowego,
 • sprawność zmysłu dotyku,
 • sprawność narządu wzroku,
 • sprawność narządu słuchu,
 • sprawność narządów równowagi;

w kategorii sprawności sensomotorycznych

 • ostrość słuchu,
 • ostrość wzroku,
 • rozróżnianie barw,
 • czucie dotykowe,
 • zręczność rąk i palców,
 • koordynacja wzrokowo-ruchowa,
 • zmysł równowagi;

w kategorii sprawności i zdolności

 • zdolność podejmowania szybkich i trafnych decyzji,
 • zdolność nawiązywania kontaktów z ludźmi,
 • rozumowanie logiczne,
 • zdolność motywowania siebie i innych,
 • wyobraźnia i myślenie twórcze,
 • podzielność uwagi,
 • dobra pamięć,
 • współdziałanie i współpraca w zespole (grupie),
 • zdolność skutecznego przekonywania,
 • zdolność skutecznego negocjowania,
 • zdolność rozwiązywania konfliktów/problemów,
 • zdolność improwizacji,
 • łatwość wypowiadania się w mowie,
 • przywództwo,
 • zdolności dotrzymywania tajemnicy,
 • predyspozycje do postępowania z ludźmi,
 • zdolność wsłuchiwania się i obserwacji;

w kategorii cech osobowościowych

 • komunikatywność,
 • empatia,
 • kontrolowanie własnych emocji,
 • odpowiedzialność za innych,
 • samodzielność,
 • samokontrola,
 • wytrwałość i cierpliwość,
 • gotowość do współdziałania,
 • elastyczność i gotowość na zmiany,
 • dyspozycyjność,
 • tolerancyjność,
 • radzenie sobie ze stresem,
 • optymizm,
 • zainteresowania społeczne,
 • rzetelność,
 • dążenie do osiągania celów,
 • gotowość do ustawicznego uczenia się oraz dzielenia się wiedzą.

Więcej informacji znajduje się w sekcjach: 3.5. Kompetencje społeczne, 3.6. Profil kompetencji kluczowych dla zawodu.

Wymagania zdrowotne

W zawodzie animatora czasu wolnego młodzieży (pracownika młodzieżowego) wymagane są m. in.:

 • zdolność do wykonywania wysiłku fizycznego,
 • sprawność narządu słuchu, wzroku i mowy,
 • sprawność układu mięśniowo-szkieletowego.

WAŻNE:

O stanie zdrowia i ewentualnych przeciwwskazaniach do wykonywania zawodu orzeka lekarz medycyny pracy.

Więcej informacji znajduje się w sekcji: 4.4. Możliwości zatrudnienia osób niepełnosprawnych w zawodzie.

Wykształcenie niezbędne do podjęcia pracy w zawodzie

W zawodzie animator czasu wolnego młodzieży (pracownik młodzieżowy) preferowane jest wykształcenie wyższe w zakresie nauk pedagogicznych, psychologicznych lub w dziedzinach nauk społecznych, sztuk plastycznych czy wychowania fizycznego.

Kształcenie w zawodzie jest prowadzone w formie specjalizacji na studiach II stopnia oraz studiów podyplomowych lub specjalistycznych kursów. Na rynku pracy funkcjonują także animatorzy czasu wolnego młodzieży nieposiadający wykształcenia wyższego, którzy swoją wiedzę nabywają przez doświadczenie i staż pracy w zawodzie.

Tytuły zawodowe, kwalifikacje i uprawnienia niezbędne/preferowane do podjęcia pracy w zawodzie

Do wykonywania zawodu animatora czasu wolnego młodzieży (pracownika młodzieżowego) nie jest wymagane posiadanie szczególnych tytułów zawodowych, kwalifikacji czy niezbędnych uprawnień. Preferowane są jednak dyplomy szkół wyższych I i II stopnia uzyskane m.in. na kierunkach: pedagogika, pedagogika specjalna, psychologia, edukacja artystyczna, wychowanie fizyczne.

Więcej informacji znajduje się w sekcji: 4.2. Instytucje oferujące kształcenie, szkolenie i/lub potwierdzanie kompetencji w ramach zawodu.

Możliwości rozwoju zawodowego i awansu

Animator czasu wolnego młodzieży (pracownik młodzieżowy), w zależności od charakteru instytucji, w jakiej pracuje, może awansować na stanowisko:

 • kuratora projektu edukacyjnego,
 • koordynatora projektu edukacyjnego,
 • kierownika projektów edukacyjnych.

W zawodzie tym istnieje możliwość rozwoju przez edukację, kursy, studia podyplomowe, powiązane kierunki studiów, szkolenia, staż lub wizytę studyjną w placówkach o innowacyjnych metodach pracy z młodzieżą.

Możliwości potwierdzania kompetencji

Obecnie (2018 r.) w zawodzie animator czasu wolnego młodzieży (pracownik młodzieżowy) nie ma bezpośredniej możliwości potwierdzania oraz walidacji kompetencji zawodowych zarówno w edukacji formalnej, jak i pozaformalnej. Pośrednio kompetencje przydatne w zawodzie potwierdzają dyplomy szkół wyższych I i II stopnia zdobyte na kierunkach takich, jak np.: pedagogika, pedagogika specjalna, psychologia, edukacja artystyczna, wychowanie fizyczne.

Więcej informacji można uzyskać w Bazie Usług Rozwojowych https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl oraz Zintegrowanym Rejestrze Kwalifikacji https://rejestr.kwalifikacje.gov.pl

Osoba zatrudniona w zawodzie animator czasu wolnego młodzieży (pracownik młodzieżowy) może rozszerzać swoje kompetencje zawodowe w zawodach pokrewnych:

Nazwa zawodu pokrewnego

zgodnie z Klasyfikacją zawodów i specjalności

Kod zawodu

Nauczyciel niedostosowanych społecznie (pedagog resocjalizacji, socjoterapeuta)

235202

Dydaktyk multimedialny

235901

Nauczyciel konsultant

235905

Nauczyciel psycholog

235908

Nauczyciel specjalista terapii pedagogicznej

235909

Nauczyciel w placówkach pozaszkolnych

235910

Pedagog animacji kulturalnej

235911

Pedagog szkolny

235912

Specjalista do spraw zarządzania w oświacie

235913

Wychowawca w placówkach oświatowych, wsparcia dziennego, wychowawczych i opiekuńczych oraz instytucjach pieczy zastępczej

235914

Wykładowca na kursach (edukator, trener)

235915

Pedagog specjalny

235919

Trener osobisty (coach, mentor, tutor)

235920

Pedagog

235921

Pedagog mediów

235922

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę